Политика за личните данни

1. Данни за администратора на лични данни
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200779500, със седалище и адрес на управление: район Триадица, кв. Южен парк, блок 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4, София 1408, България, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).
Интернет страницата http://www.intellect-pharma.com/ се притежава и управлява от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните
Пепа Йотова-Лазова, длъжностно лице по защита на лични данни
Телефон: +359 888 236326
Имейл: pepa.iotova@intellect-pharma.com

2. Цел
Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват.

3. Принципи
Защитата на личните данни е приоритет на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД. ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито предоставя тези данни без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД събира, обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.
Предоставяне на трети лица на лични данни се извършва само в случаите, когато: (1) ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД е сключило договор с тези трети лица за негови доставчици на услуги (изпълнители), които обработват данните от името на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД в пълно съответствие с Регламента, ЗЗЛД, инструкциите на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД и съгласно писмен договор между ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД и съответния доставчик (включващ клауза за личните данни), който е длъжен да прилага най-високи стандарти за защита на личните данни; (2) ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД е сключило договор с трети лица – производители на продукти да действа като техен представител за България и предоставянето на данните е задължение на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД съгласно договор между ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД и съответния производител (включващ клауза за личните данни), който е длъжен да прилага най-високи стандарти за защита на личните данни; (3) предоставянето на данните от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД е със съгласие на субекта на данните с оглед участието на този субект в медицинско обучение, работна среща, семинар или друго подобно събитие, което участие е финансирано от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД съзнава и оценява чувствителността на определени категории лични данни, като например такива, свързани със здравословно състояние, поради което полага за тях специална грижа, включваща анонимизация, прилагане на технически и организационни мерки за защита и др.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Обработване на лични данни
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД събира и обработва личните данни, които са му необходими за извършване на дейността му. С оглед на това ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД обработва лични данни за следните цели: (1) представителство за България на фармацевтични продукти, медикаменти за Физиологично Регулативна Медицина, медицинска апаратура, медицински изделия и козметика на различни производители, вкл. извършване на маркетинг, промоционални услуги и консултации във връзка с продажбата на продуктите; (2) организиране на медицински обучения, работни срещи и семинари и финансиране участието на лекари в тях; (3) проследяване на безопасността на продуктите и изделията, за които дружеството е представител в България, и подаване на информация към производителите за отчетени от пациенти случаи на странични ефекти или друго въздействие върху здравето; (4) обезпечаване на достатъчен човешки ресурс за извършване на дейностите на дружество (вкл. наемане на персонал, сключване и изпълнение на трудови и граждански договори и др.).

6. Категории обработвани лични данни
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД събира следните категории лични данни от следните лица:
6.1. Имена, телефонни номера, специалност/образование, служебни адреси и имейл адреси от физически лица - служители и представители на дружествата, които са договорни партньори на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД, както и от медицински представители, с които ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД си партнира. Тези данни се събират за целите на изпълнение на дейността на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД по представителство в България на фармацевтични продукти, медикаменти за Физиологично Регулативна Медицина, медицинска апаратура, медицински изделия и козметика на различни производители, както и за целите на водене на счетоводство и търговско - финансова документация съгласно българското законодателство;
6.2. Имена, адрес, ЕГН, данни на документ/и за самоличност (при пътувания в чужбина), данни за контакт (телефон/и, имейл адрес/и), данни за банкова/и сметка/и (при възстановяване на финансирани разходи), автобиографии, вкл. данни за образование/специалност и месторабота от физически лица - лекари, подбрани от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД за лектори или участници в медицински обучения, работни срещи, семинари и подобни събития. Тези данни се събират с оглед организиране на медицински обучения, работни срещи и семинари и финансиране участието на лекари в тях, както и за целите на водене на счетоводство и търговско - финансова документация съгласно българското законодателство;
6.3. Данни за дата на раждане, възраст, пол, физически данни за пациента (височина, тегло и др.), данни относно навици, касаещи здравето (пушене и т.н.), и относно приема на лекарства, данни за здравословно състояние от физически лица, които са подали сигнал за страничен ефект или друго въздействие върху здравето, резултат от използван продукт на производител - партньор на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД. Тези данни се събират за целите на проследяване на безопасността на продуктите и изделията, за които дружеството е представител в България, и подаване на информация към производителите за отчетени от пациенти случаи на странични ефекти или друго въздействие върху здравето. Тези данни се предават на трети лица, вкл. в трети държави извън ЕС, след надлежна анонимизация. Интелект Фарма ЕООД не предоставя на производителя данни, идентифициращи конкретното физическо лице - пациент, подало сигнала за страничен ефект или друго въздействие (като имена, ЕГН, адрес и т.н.).

7. Мерки за сигурност
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.
Всички служители на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.
За случаите, в които ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

8. Срокове за съхранение
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД изтрива и заличава личните данни по т. 6.1. по-горе незабавно след прекратяване на договора/споразумението със съответния производител – партньор на ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД и след изтичане на сроковете за пазене на документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство в Република България. Личните данни на медицински представители се изтриват веднага след окончателно прекратяване на сътрудничеството с тях.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД изтрива и заличава личните данни по т. 6.2. по-горе незабавно след изпълнение на договора, съответно приключване на събитието, и след изтичане на сроковете за пазене на документация съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство в Република България.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД изтрива и заличава личните данни по т. 6.3 по-горе след изтичане на законоустановените срокове във връзка с дейността на дружеството и по-специално лекарствената безопасност и на сроковете за пазене на данните за фармаковижиланс съгласно сключените от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД договори с производителите на съответните продукти.

9. Права във връзка с личните данни
Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.
ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

10. Влизане в сила и актуализация
Тази политика влиза в сила на 25.05.2018 г. ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.